డ్రిప్ పైపుల యాజమాన్యం కనీసం 6 నెలలకు ఒక సారి డ్రిప్ పైపులగుండా H2PO4 (4PH) ద్రావనాన్ని వదిలి ఒక రాత్రంతా ఉండనిచ్చి ఉదయాన్నే వదిలివేయాలి ఈ విధానం ద్వారా డ్రిప్ పైపులు త్వరగా పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం పనిచేయడమే కాక నీరు సాఫీగా ప్రవహిస్తుంది. Mulch India Call:+91 9000495005 http://mulchindia.biz/
 
yohyoh
New Account ?

Invite Your Friends

.
download yohyoh-views1027yohyoh0

డ్రిప్ పైపుల యాజమాన్యం కనీసం 6 నెలలకు ఒక సారి డ్రిప్ పైపులగుండా H2PO4 (4PH) ద్రావనాన్ని వదిలి ఒక రాత్రంతా ఉండనిచ్చి ఉదయాన్నే వదిలివేయాలి ఈ విధానం ద్వారా డ్రిప్ పైపులు త్వరగా పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం పనిచేయడమే కాక నీరు సాఫీగా ప్రవహిస్తుంది. Mulch India Call:+91 9000495005 http://mulchindia.biz/

- on 2019-11-08 15:08:24
Related Images
bikaner-male-escort-09844597710-call-boy-gigolo-serviceamazing-photosawesome-creativity-with-stones-can-it-deserve-500-likesanimation